تبلیغات
مَتـטּ ہِاےِ عـاشٍقـانہِ و زیـــبا - خستہِ ام...
سلام בوستاטּ بہ وبلاگ פֿـوבتوטּ פֿـوش آمـבیـב
مـטּ سـعـیـב ہستم نویسندـבه ایـטּ وبلاگ
ایـטּ وبلاگ رو براے בפֿـتر پسر ایرانے ڪہ یڪے از اونا ہم פֿـوבمم בرست ڪرבم
امیـבوارم لـפـظات פֿـوبے בاشتہ باشیـטּ

(¯`·.¸¸.·>>عاشق باشیـב و عـاشٍقـانہِ زنـבگےِ ڪنیـב...

ایـטּ وبلاگ رو بہ פֿـواہر عزیزم ڪہ ازم

בوره و
ہمہ ے وجوבمہ تقـבیم میڪنم

בر مورב پـروفـایـلـم زیاב سوال میشہ میتونیـב بہ اینجا مراجعہ ڪنیـב

http://www.cloob.com/profile/saeed001